Hướng dẫn 5 cách khắc phục lỗ…

B?n dang g?p tình tr?ng di?n tho?i b? l?i yêu c?u xác th?c tài kho?n Google thu?ng xuyên? Bài vi?t …

Cách đăng ký Spotify Premium …

Trong các ?ng d?ng nghe nh?c hi?n nay thì Spotify hi?n là ?ng d?ng cung c?p d?ch v? âm nh?c b?n quy…

Điện thoại sạc chưa đầy đã rú…

V?i nh?p d? nhanh c?a cu?c s?ng hi?n nay, khi?n dôi lúc b?n ch?ng th? nào ch? chi?c di?n tho?i c?a …

Cách kiểm tra pin điện thoại …

Ði?n tho?i Sau m?t th?i gian s? d?ng s? có d?u hi?u b? gi?m hi?u su?t ho?t d?ng c?a pin. Du?i dây l…

Mách nhỏ bạn 8 mẹo giúp đảm b…

Không ít l?n khi có ngu?i mu?n di?n tho?i, b?n thu?ng c?m th?y lo l?ng s? ngu?i dó bi?t nh?ng thông…

Màn hình điện thoại bị đốm sá…

M?t ngày d?p tr?i d?t nhiên di?n tho?i c?a b?n xu?t hi?n d?m tr?ng, ch?m sáng khi?n b?n c?m th?y b?…

Gọi tên 7 điện thoại có camer…

B?n là “ngu?i choi h? s?ng ?o" luôn uu tiên nh?ng di?n tho?i s? h?u camera v?i ch?t lu?ng vu?t tr?i…

Cách đăng ký và sử dụng ứng d…

Trên m?i n?o du?ng c?a các thành ph? phát tri?n hi?n nay b?n d? dàng nhìn th?y s?c xanh c?a nh?ng n…

Cách lấy lại mật khẩu tài kho…

B?n c?n dang nh?p tài kho?n Samsung Account, d? s? d?ng nh?ng tính nang tuy?t v?i c?a hãng này nhun…

Lỗi tai nghe bên to bên nhỏ, …

G?i di?n, nghe nh?c, choi game, xem phim trên di?n tho?i b?ng tai nghe v?a không làm ?nh hu?ng d?n …

5 giải pháp công nghệ giúp ph…

Bài vi?t du?i dây du?c tham kh?o t? website chính th?c c?a B? Y T?. Nh?ng công ngh? này r?t giúp íc…

Cách chế ảnh meme online trên…

Nh?ng b?c ?nh ch? meme vui nh?n, hài hu?c tr? nên c?c k? viral trên m?ng xã h?i. N?u mu?n, b?n có t…

Cách khắc phục 5 lỗi thường g…

Hi?n nay nh?ng m?u smartphone c?a Samsung dang du?c nhi?u ngu?i tin tu?ng và s? d?ng. Tuy nhiên nh?…

Wifi 6 là gì? Tốc độ nhanh nh…

Ðu?c ra m?t vào ngày 16/09/2019, Wifi 6 tr? thành m?t trong nh?ng c?m t? hot nh?t trong gi?i công n…

Vỏ điện thoại được làm từ chấ…

Ngày nay, ngu?i dùng di?n tho?i không ch? quan tâm d?n c?u hình hay màn hình mà còn chú tr?ng d?n c…

Chip Exynos 850 là gì? Hiệu n…

Exynos 850 l?n d?u ra m?t trên Samsung Galaxy A21s, du?c s?n xu?t b?ng ti?n trình 8nm v?i hi?u qu? …

Chip Spreadtrum SC9832E là gì…

V?i nhu c?u s? d?ng smartphone giá r?, UNISOC dã cho ra d?i chipset SPREADTRUM SC9832E v?i d?y d? t…

Tần số quét trên điện thoại l…

T?n s? quét trên smartphone là m?t ch? d? du?c quan tâm trong xu hu?ng gaming phone hi?n, v?y ch? s…

Tìm hiểu chip Snapdragon 870 …

Qualcomm dã công b? chipset Snapdragon 870 5G v?i s? k?t h?p gi?a công ngh? k?t n?i 5G và AI tân ti…

Phượt là gì? Kinh nghiệm đi p…

D?o g?n dây, hình th?c "du l?ch b?i" hay còn g?i là "phu?t" dang tr? thành m?t trào luu r?t hot tro…Address: 99 PhuongTranTo - Tan Phu - DongNai - Vietnam - Email: info@15s.vn - Phone: 818.337.007 - Website: 15s.vn
Copyright © 2007 - 15S. All rights reserved